noflash
WYKORZYSTAJ NOWE SZANSE!
SKORZYSTAJ Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA!
ZWIĘKSZ SWÓJ POTENCJAŁ!
ZREALIZUJ PROJEKT!
MENU
Zamówienia publiczne - doradztwo i usługi

Firma Focus Business zajmuje się kompleksową obsługą zamówień realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Obsługa ta obejmuje nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, ale także realizację umów z wykonawcami.

Oferta skierowana jest zarówno do zamawiających, czyli jednostek sektora finansów publicznych, jak również do przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Firma dysponuje kilkuletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, mechanizmów finansowych, a także funduszy badań naukowych, o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W szczególności doświadczenie to związane jest z zamówieniami w zakresie dostaw materiałów i odczynników laboratoryjnych, specjalistycznej aparatury laboratoryjnej oraz usług.

W zakresie usług świadczonych przez firmę Focus Business znajdują się:
  • pomoc w opracowaniu planu zamówień, regulaminów udzielania zamówień, regulaminów działania komisji przetargowych, wewnętrznych procedur;
  • doradztwo dotyczące doboru trybu zamówienia;
  • przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne: opracowanie niezbędnych wzorów dokumentów i formularzy, pomoc w przygotowaniu oszacowania wartości zamówienia, ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami;
  • przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne: zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń, sporządzenie odpowiedzi na zapytania wykonawców, monitorowanie terminów w toku postępowania, udział w komisjach przetargowych, przeprowadzenie czynności otwarcia ofert i pomoc w ich ocenie, sporządzenie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszych ofert i dostarczenie ich wykonawcom, sporządzenie umów zgodnie z wybranymi ofertami, sporządzenie protokołów z postępowania a także innych dokumentów niezbędnych w toku postępowania (np. wniosków o wszczęcie postępowania, decyzji o powołaniu komisji przetargowej, itd.);
  • realizacja umów: organizowanie i monitorowanie procesu dostaw, kontrolowanie zgodności dostaw i faktur z umowami.
Firma świadczy również usługi skierowane do wykonawców, w zakresie:
  • monitorowania ogłoszeń o zamówienie publiczne w danej branży w obrębie całego kraju;
  • doradztwo i pomoc w sporządzaniu ofert;
  • doradztwo podczas przebiegu postępowania, w tym pomoc w opracowaniu zapytań przetargowych;
  • prowadzenie korespondencji z zamawiającym w zakresie postępowania o zamówienie publiczne;
  • badanie siwz pod kątem warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.
Formy współpracy:

Usługi mogą być świadczone zarówno w formie zleceń, jak i na podstawie umowy o stałą obsługę w zakresie zamówień publicznych. Zakres współpracy może dotyczyć dowolnej ilości usług świadczonych przez firmę.

FOCUS BUSINESS 2007

Wszelkie prawa zastrzeżone
By: Nivo & M@Ti
sprężarki